banner velkommen

Hirsholmene

Orientering vedr. Hirsholm ordningen modtaget fra Naturstyrelsen  :

”Havneordningen kan vi fortsætte som tidligere med den ændring at prisen bliver 300 kr./år. Vi har vurderet, at den tidligere pris var ude af trit med andre prisniveauer.
For anløb til havnen kommer til at gælde, at der skal betales når man anløber og ikke som før først om aftenen, hvis man ville overnatte.
 Det betyder, at dagsbesøg bliver med betaling og dermed måske større grund for de lokale til at have havnemærke.
Priserne for et (løbende) døgn bliver:
0-10 meter kr. 120,-
10-15 meter kr. 150,-
15-20 meter kr. 200,-
Vi overvejer en anden pris for både der sejler selskaber/betalende gæster i land.
Der skal betales for overnatning via den app, der hedder Harba. App´en er gratis for brugerne. Her skal man oprette en profil og tilknytte et betalingskort og kan derefter meget let betale i mange havne i Danmark.
Der bliver ikke mulighed for at booke en plads.
Vi (og/eller nogle vi hyrer til det) vil engang imellem foretage kontrol af om bådene i havnen har betalt. Vi overvejer – især hvis folk ikke betaler – at få en kortstander med betaling og udskrift af klistermærke, der skal sættes synligt på båden. Men nu prøver vi med app´en først og ser hvordan det går.
P.S.     Rønnerhavnen vil kun købe Hirsholmen mærkerne  efter bestilling , gerne hurtigst muligt.
Johannes

Vedtægter for Rønnerhavnen
Stiftet 15.12.1974
§ 1.
Foreningens navn er ”Rønnerhavnsforeningen”. Dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2.
Foreningen har til formål at tilvejebringe og administrere de for udøvelsen af fritidssejlads fornødne anlæg, og den kan i så henseende indtræde som ejer, lejer eller bruger af allerede etablerede anlæg, for derved at muliggøre den bedste og mest hensigtsmæssige udnyttelse af disse.
Foreningens formål er endvidere at fremme interessen for et aktivt fritidsliv, herunder fritidsfiskere, samt dygtiggøre sine medlemmer i sikkerhed til søs samt at give medlemmerne mulighed for interessebetonet virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.

§ 3.
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

§ 4.
Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves årligt forud, til betaling til den af bestyrelsen fastsatte dato.

§ 5.
Foreningens økonomiske grundlag tilvejebringes ved udlejning af bådpladser, medlemskontingent eller på anden, efter bestyrelsens skøn, forsvarlig måde.

§ 6.
De ved foreningens virksomhed tilvejebragte midler skal anvendes til fortsat udbygning og vedligeholdelse af de etablerede anlæg, og i øvrigt bruges i henhold til vedtægternes § 2. Anvendes et evt. overskud ikke inden for et enkelt regnskabsår, skal det henlægges til anvendelse i kommende år.
Bestyrelsen påser, at der opstilles et driftsbudget og anlægges et regnskab, der føres i overensstemmelse med god regnskabsskik, samt at der kan udformes en instruks for kassereren, der skal være myndig.
Gennemgang af foreningens regnskab foretages af en af bestyrelsen udpeget registreret eller statsautoriseret revisor, samt af de ved generalforsamlingen valgte revisorer, der skal have adgang til at gøre sig bekendt med alt materiale, der har betydning for gennemgangen, herunder forhandlingsprotokol, medlemsprotokol, etc.
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og tilstilles med revisors påtegning til Frederikshavn Byråd.

§ 7.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 3 år ad gangen således, at formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 3. år (start 2018) og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 3. år (start 2019), 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 3. år (start 2020). Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
Generalforsamlingen vælger hvert år endvidere 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant.
Frederikshavn Kommune kan vælge et medlem til bestyrelsen. Underretning om et eventuelt valg meddeles senest den 1. februar.
Foreninger med tilknytning til havnen kan vælge en repræsentant, som sammen med havneopsynet kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Hvervet som bestyrelsesmedlem honoreres ikke.
Bestyrelsen antager det fornødne personale til varetagelse af den daglige drift af Rønnerhavnen og fastsætter løn og arbejdsvilkår.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes med minimum 14 dages lovligt varsel ved annoncering enten i det lokale dagblad, Rønnerposten eller ved udsendelse af indkaldelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år
Kassereren forelægger det godkendte regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget for det kommende regnskabsår
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Valg af 1 revisorsuppleant
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer skal, blandt de fremmødte medlemmer, vedtages med mindst 2/3 flertal

§ 9.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Formand, eller i hans fravær næstformand, leder møderne.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Udtræder formand i en valgperiode, fungerer næstformand som formand indtil næste valgperiode.
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol over sine møder. Den underskrives af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Til at forpligtige foreningen retslig over for 3. mand kræves underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og kasserer. Disposition over fast ejendom kræver dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 10.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren.

§ 11.
Foreningen kan kun ophæves, hvis mindst 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Denne afgørelse skal bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling med samme stemmeflertal. Indkaldelse sker ifølge reglerne i § 9.
I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens aktiver til Frederikshavn Byråd til fordeling blandt de børne- og ungdomsforeninger i kommunen, der udøver en virksomhed, som er i overensstemmelse med Rønnerhavnsforeningens formålsparagraf.
Foreningens vedtægter, enhver vedtægtsændring, samt foreningens opløsning skal godkendes af Frederikshavn Byråd.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 22.marts 2018.

Malta 2019

En “Perle” af en Snekkejolle søger ny ejer

Redaktionen har via Træskibslauget fået en opfordring til at hjælpe 

 Vi skriver til jer, fordi vi gerne vil udbrede kendskabet til et unikt lystfartøj, som vores bror har bygget med udgangspunkt i en Snekkejolle fra 1960. Og som efter hans alt for tidlige død er færdiggjort af Hundested Bådeværft (Molichs eftf.)
Historien om M/Y Malta, som vi har vedlagt, er skrevet til personer, der værdsætter og interesserer sig for et skib, der er bygget efter de fineste håndværksmæssige principper og materialer og som kunne være interesseret i at købe og passe godt på den. Det ville glæde os, hvis I vil videresende historien om M/Y Malta til jeres medlemmer. Undskyld vi trænger os på, men vi har brug for hjælp til at gøre opmærksom på vores brors båd.
Venlig hilsen Jytte og Sonja
Jytte Holm Struwe/ Tlf  61 12 45 39 / Mail  jytteholmstruwe@hotmail.com 
 Sonja Holm Olesen/ Tlf  30 24 34 50 / Mail  sonja.h.olesen@gmail.com

Du kan læse historien her

Gå til toppen
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework