banner velkommen

Hirsholmene

Orientering vedr. Hirsholm ordningen modtaget fra Naturstyrelsen  :

”Havneordningen kan vi fortsætte som tidligere med den ændring at prisen bliver 300 kr./år. Vi har vurderet, at den tidligere pris var ude af trit med andre prisniveauer.
For anløb til havnen kommer til at gælde, at der skal betales når man anløber og ikke som før først om aftenen, hvis man ville overnatte.
 Det betyder, at dagsbesøg bliver med betaling og dermed måske større grund for de lokale til at have havnemærke.
Priserne for et (løbende) døgn bliver:
0-10 meter kr. 120,-
10-15 meter kr. 150,-
15-20 meter kr. 200,-
Vi overvejer en anden pris for både der sejler selskaber/betalende gæster i land.
Der skal betales for overnatning via den app, der hedder Harba. App´en er gratis for brugerne. Her skal man oprette en profil og tilknytte et betalingskort og kan derefter meget let betale i mange havne i Danmark.
Der bliver ikke mulighed for at booke en plads.
Vi (og/eller nogle vi hyrer til det) vil engang imellem foretage kontrol af om bådene i havnen har betalt. Vi overvejer – især hvis folk ikke betaler – at få en kortstander med betaling og udskrift af klistermærke, der skal sættes synligt på båden. Men nu prøver vi med app´en først og ser hvordan det går.
P.S.     Rønnerhavnen vil kun købe Hirsholmen mærkerne  efter bestilling , gerne hurtigst muligt.
Johannes

Regulativ for Rønnerhavnen


Enhver bådpladsejer i Rønnerhavnen forpligter sig til følgende:

01. Lejeren er indforstået med den af bestyrelsen anviste plads og med pladslejen. Lejen kan med frigørende virkning kun indbetales til det af bestyrelsen anviste pengeinstitut. Ved indmeldelse kan der dog betales på Havnekontoret.

02. Ved tildeling af bådplads inden den 15. august, betales for hele indeværende kalenderår. Efter denne dato betales for et halvt år.

03. Lejen og kontingent er helårlig og betales forud for et år ad gangen. Beløbet skal være betalt senest til den af bestyrelsen fastsatte dato.

04. Betales kontingentet ikke rettidigt, vil Foreningen være berettiget til at udmelde medlemmet 8 dage efter, at Foreningen skriftligt har rykket for betalingen, og bådpladsen vil derefter være ledig. Efterkommes et givet påbud om at fjerne båden fra havnen ikke, fjernes båden af Havnemyndig-heden for ejerens regning og risiko, og betragtes som efterladt, jf. det af Kystinspektoratet udgivne ”Standardreglementet” pkt. 2.16.

05. Tildeling af bådpladser sker efter medlemmernes anciennitet i foreningen. Et medlem, der står for tur til at leje bådplads, kan af bestyrelsen rykkes ned i ventelisten, såfremt medlemmet, når tilbud gives, ikke er i besiddelse af båd.

06. Enhver bådpladsejer skal være medlem af Rønnerhavnsforeningen. Dette gælder dog ikke Frederikshavn Kommune som lejer af bådpladser.

07. Havneopsynet er berettiget til at kræve kvittering for betalt leje forevist. Ingen båd må fortøjes uden for de anviste pladser.

08. Ved salg og afhændelse af bådplads, kan forudbetalt leje kun refunderes i den udstrækning, hvor bestyrelsen kan skaffe nyt lejemål. Fremleje eller udlån af bådpladser er ikke tilladt. Ved lejers dødsfald kan pladsen overdrages livsarvinger, uafhængig af venteliste.

09. Vedrørende opsigelse af lejemål: Fra lejers side opsiges et lejemål skriftlig med mindst 3 måneders varsel til den 1. januar. Fra bestyrelsens side er lejemålet uopsigeligt for så vidt lejekontraktens bestemmelser overholdes, og for så vidt Rønnerhavnsforeningen står som lejer af havnen. For henstilling af båd på havneområdet, uden betaling af havneafgift, fastsættes prisen af bestyrelsen.

10. For pladser, der bruges til både, der udlejes erhvervsmæssigt, kan efter behov og efter Byrådets godkendelse fastsættes særlige bestemmelser.

11. Både som ligger i havnen eller henstår på havneområdet er på bådejerens eget ansvar.

12. Alle både, stativer, vogne og grej m.v., skal være forsynet med bådpladsnummer og evt. telefonnummer.

13. Kendt ejerforhold:
Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer samt vogne, stativer m.v. kan Havnemyndigheden forlange flyttet inden for en 3 måneders frist. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan Havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet, vogn eller stativ m.v. fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal Havnemyndigheden så vidt mulig give ejeren besked herom. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af Havnens omkostninger.
Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan Havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejerens opholdssted er ukendt for Havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad. Er der sket skade på fartøjet, er det udelukkende på ejerens regning og risiko og Foreningen uvedkommende.
Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af Havnemyndighedens omkostninger.

14. Ukendt ejerforhold:
Her gælder Loven Om Hittegods.

15. Er der ved oliespild eller lignende, forvoldt skade på andre fartøjer, broer, havneanlæg eller lignende, er skadevolder erstatningspligtig, i enhver henseende.

16. Både kan maksimalt være henstillet på vinterpladsen hele året rundt i 3 år, hvorefter de skal fjernes af ejeren. Efterkommes en henstilling om fjernelse ikke, vil de, efter at have været fremlyst via fogedretten, blive bortskaffet for ejerens regning og risiko.

17. I ugerne 26 – 33 incl. må hjemmehørende både ikke ligge ved gæstebroen mere end 2 timer i dagtimerne indtil kl. 16. Herefter vil de blive betragtet som gæstesejlere og skal betale gebyr gældende for gæstesejlere.

18. Ansøgning om tilladelse til opstilling af telte på vinteropbevarings pladsen i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. maj kan afgives til Havnefogeden, der anviser plads. Det er en udtrykkelig forudsætning for opstilling, at telte nedtages senest 1 uge efter, at båden er kommet i vandet, dog senest den 1. maj. I særlige tilfælde kan gives dispensation.

Malta 2019

En “Perle” af en Snekkejolle søger ny ejer

Redaktionen har via Træskibslauget fået en opfordring til at hjælpe 

 Vi skriver til jer, fordi vi gerne vil udbrede kendskabet til et unikt lystfartøj, som vores bror har bygget med udgangspunkt i en Snekkejolle fra 1960. Og som efter hans alt for tidlige død er færdiggjort af Hundested Bådeværft (Molichs eftf.)
Historien om M/Y Malta, som vi har vedlagt, er skrevet til personer, der værdsætter og interesserer sig for et skib, der er bygget efter de fineste håndværksmæssige principper og materialer og som kunne være interesseret i at købe og passe godt på den. Det ville glæde os, hvis I vil videresende historien om M/Y Malta til jeres medlemmer. Undskyld vi trænger os på, men vi har brug for hjælp til at gøre opmærksom på vores brors båd.
Venlig hilsen Jytte og Sonja
Jytte Holm Struwe/ Tlf  61 12 45 39 / Mail  jytteholmstruwe@hotmail.com 
 Sonja Holm Olesen/ Tlf  30 24 34 50 / Mail  sonja.h.olesen@gmail.com

Du kan læse historien her

Gå til toppen
JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework